A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Twardogóra

Inwestycje
O decyzję o warunkach zabudowy staraj się, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.
Złóż wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy jeśli nie odpowiadają ci ustalenia wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy jest decyzją uznaniową i możliwa jest odmowa zmiany decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:
  • decyzja jest wadliwa
  • zmieniany jest przedmiot inwestycji np. budynek służby zdrowia ma być zmieniony na budynek biurowy, lub
  • zakres zmian wykracza poza wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. analizy urbanistycznej) wykonanej w trakcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy
Przenieś na siebie decyzję o warunkach zabudowy – jeśli jesteś nowym inwestorem (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) i chcesz kontynuować inwestycję na podstawie decyzji wydanej dla poprzedniego inwestora. Przed złożeniem wniosku uzyskaj od niego zgodę na przeniesienie decyzji. Przenoszona decyzja musi być ważna i nie może wygasnąć do dnia wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja wygasa, jeśli:
  • jakikolwiek inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja
  • urząd odrębną decyzją stwierdzi jej wygaśnięcie po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy. Nastąpi to, jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji

Pamiętaj, że jako nowy inwestor przejmujesz wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji. Jeśli będziesz chciał ją zmienić, to po jej przeniesieniu musisz uzyskać zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

© 2023 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.12