A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Złóż wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy jeśli nie odpowiadają ci ustalenia wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy jest decyzją uznaniową i możliwa jest odmowa zmiany decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:
 • decyzja jest wadliwa
 • zmieniany jest przedmiot inwestycji np. budynek służby zdrowia ma być zmieniony na budynek biurowy, lub
 • zakres zmian wykracza poza wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. analizy urbanistycznej) wykonanej w trakcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Kogo dotyczy

Możesz otrzymać decyzję w sprawie  zmianę wydanej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:

 • jesteś adresatem decyzji – czyli decyzja była wydana tobie. Jeśli decyzję wydano innemu inwestorowi, od którego kupiłeś nieruchomość, najpierw musisz uzyskać decyzję o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 • wydana decyzja jest ostateczna – ma to miejsce, jeżeli żadna ze stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie złożyła odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie zakończona została procedura odwoławcza;
 • strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy – przy czym przez strony należy rozumieć inne osoby lub podmioty, będące stronami postępowania dotyczącego decyzji;
 • decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, tzn. nie została wygaszona – np.: gdy dla obszaru, którego ona dotyczy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę dla innego inwestora, albo dla obszaru, którego dotyczy decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o ustaleniach sprzecznych z decyzją o warunkach zabudowy.

Czas realizacji

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urząd.

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na wykonanie czynności, uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce we wniosku powinieneś podać następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę),
 • dane ułatwiające identyfikację zmienianej decyzji o warunkach zabudowy (numer i datę decyzji oraz znak sprawy, adresata i przedmiot decyzji),
 • dane adresowe i geodezyjne inwestycji,
 • zakres wnioskowanych zmian.
 • Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Do wniosku dołącz – jeśli ją masz – zgodę stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Przyspiesza to postępowanie, ale nie jest obowiązkowe. Pamiętaj jednak, że docelowo strony ustala urząd. Zgoda stron na zmianę decyzji powinna zostać wyrażona na piśmie lub zaprotokołowana w urzędzie.

Opłaty

 • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (opcjonalnie)

Nie płacisz za wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa płacisz, jeśli jesteś reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową powinieneś zapłacić z chwilą złożenia wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Dostarcz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w ciągu 3 dni od złożenia wniosku – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Tryb odwoławczy

 • Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji o zmianie warunków zabudowy albo od decyzji o odmowie zmiany warunków zabudowy. Nie daje to jednak tobie możliwości wniesienia odwołania od decyzji zmienianej (pierwotnej). Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał decyzję zmieniającą. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzję wydał urząd wojewódzki, to odwołanie złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

 • W trakcie postępowania o zmianę warunków zabudowy urząd może uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te wyrażają swoją opinię w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami, to będąc inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który prowadzi sprawę. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi samorządowe kolegium odwoławcze (ewentualnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, gdy postępowanie w sprawie zmiany warunków zabudowy na terenie zamkniętym prowadzi wojewoda).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.