A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się, chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości.

Kogo dotyczy

 • przedsiębiorców
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia

Opisane niżej zasady nie  dotyczą:

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

 • właściciel nieruchomości
 • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty nieruchomości
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów

Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
 • Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu
 • Zgoda współwłaściciela nieruchomości
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • Rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu
  • Rysunek powinien określać usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu
  • Mapa powinna określać usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
 • Postanowienie uzgadniające wydane w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • Zezwolenie na czynności podlegające zakazom
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłaty

 • Opłatę wpłać na konto urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Po przekroczeniu terminu opłaty zapłacisz odsetki za zwłokę. Jeżeli nie uregulujesz opłaty, to zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wraz z odsetkami za zwłokę). Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.
 • Jeśli masz złą sytuację materialną, to możesz złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności. Wniosek złóż do urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne. Urząd może w decyzji przesunąć ci termin płatności maksymalnie na 3 lata lub rozłożyć opłatę na raty.

Pamiętaj! Jeśli twoje zaległości w płatności rat wyniosą równowartość 3 kolejnych rat, to będziesz musiał od razu zapłacić pozostałe do zapłaty raty.

Termin

 • Opłatę zapłać w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeśli w zezwoleniu urząd wskazał początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, to opłatę zapłać w terminie 14 dni – licząc od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.

Uwaga! Urząd odroczy termin zapłaty na 3 lata, jeśli zezwolenie nakazuje przesadzenie drzewa lub krzewu w inne miejsce lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Termin ten liczy się od dnia upływu wskazanego w zezwoleniu terminu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Informacje o tym, w jaki sposób urząd po 3 latach sprawdzi, co się stało z przesadzonymi lub nasadzonymi drzewami lub krzewami znajdziesz na portalu biznes.gov.pl

Ile zapłacisz

 • Opłata za usunięcie drzewa

Opłatę za usunięcie drzewa urząd ustali mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Stawki opłat zależą od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm.

 • Opłata za usunięcie krzewów

Opłatę za usunięcie krzewu urząd ustali mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. Opłata zależy od gatunku krzewu i od powierzchni krzewu lub krzewów rosnących w skupisku. 

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji urzędu to możesz złożyć odwołanie od decyzji. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.