A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), decyzja ICP stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji stanowiącej celu publiczny. Decyzja ICP jest bezterminowa, jednak jest ważna do czasu wykorzystania jej do uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę lub podziału nieruchomości. Po uchwaleniu MPZP na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a lokalizacja celu publicznego ustalona w decyzji nie jest zgodna z ustaleniami planu, decyzja ICP jest wygaszana z urzędu. Wniosek składa się do urzędu gminy / urzędu miasta. Każda gmina może mieć własny formularz, nie ma odgórnych rozwiązań dotyczących formy i układu wniosku. Ustawa ustala wyłącznie podstawową zawartość informacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego przygotowania projektu decyzji ICP.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki (lista załączników poniżej)

 • W urzędzie sprawdzą, czy złożyłeś wniosek do odpowiedniego urzędu. Jeśli nie, to twój wniosek zostanie jak najszybciej przekazany do właściwego urzędu. O przekazaniu wniosku zostaniesz zawiadomiony.
 • Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku braków, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci decyzji. Aby uzyskać decyzję będziesz musiał złożyć nowy wniosek.
 • Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.
 • Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

2. Ustalenie stron postępowania administracyjnego


 • Jeśli twój wniosek był kompletny lub uzupełniłeś brakujące dokumenty, to urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Urząd ustala właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których chcesz realizować inwestycję celu publicznego. Na piśmie zawiadamia ich oraz inwestora o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji. Ponadto, urząd obwieści w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego). Urząd np. wywiesi informację w budynku urzędu lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.
 • Zawiadomione strony mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania. Urząd ma prawo wezwać osoby (np. ciebie, twojego pełnomocnika oraz inne strony) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.
 • Jeśli twój wniosek dotyczy inwestycji, której realizacja, może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenie planu miejscowego, to urząd odmówi wszczęcia postępowania.

3. Urząd oceni merytorycznie twój wniosek • W praktyce, w pierwszej kolejności urząd sprawdza, czy dla obszaru objętego twoim wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Jeżeli taki plan obowiązuje, to urząd wyda ci decyzję o umorzeniu postępowania – w trybie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Jeżeli wniosek dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, to urząd zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawieszenie trwa do czasu uchwalenia tego planu. Urząd wyśle do stron postępowania (w tym do ciebie) postanowienie informujące o zawieszeniu postępowania.
 • Następnie urząd analizuje:

  • warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowę, wynikające z przepisów odrębnych
  • stan faktyczny i prawny terenu, na którym planujesz inwestycję


Urząd sprawdzi czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Nie będzie to weryfikowane, jeśli wniosek dotyczy inwestycji na terenie zamkniętym na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.


 • Urząd może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Postępowanie może zostać zawieszone maksymalnie na 12 miesięcy – licząc od dnia złożenia wniosku. Urząd wznowi zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli:

  • w terminie 2 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  albo
 • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany. 

4. Urząd uzgodni z innymi urzędami propozycję decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


 • Osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje sporządzi projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Osoba taka może być pracownikiem urzędu lub opracowywać projekty decyzji na zlecenie urzędu. Urząd wystąpi o wymagane uzgodnienia projektu pozytywnej decyzji z innymi urzędami (np. w kwestii ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej, ochrony zabytków ochrony gruntów rolnych i leśnych itp.). Od rodzaju oraz miejsca lokalizacji inwestycji zależy, z kim urząd uzgadnia decyzję. Urząd, który uzgadnia decyzję ma 2 tygodnie na zajęcie stanowiska (z wyjątkiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ma 21 dni). Termin ten liczy się od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie. Jeśli w tym terminie urząd nie zajmie stanowiska, uważa się, że uzgodnił on decyzję (milcząca zgoda). Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia. Możesz na nie złożyć zażalenie (tylko wnioskodawca ma takie prawo). W przypadku uzgodnienia w formie milczącej zgody możesz zaskarżyć uzgodnienie tylko w odwołaniu od decyzji. Wyjątkiem od ww. trybu jest uzgodnienie z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, który wydaje decyzję w sprawie uzgodnienia. W tym przypadku nie występuje milcząca zgoda. Zobacz z jakimi instytucjami uzgadniany jest projekt decyzji.
 • Jeśli inwestycja wykracza poza obszar gminy to decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać wydana w porozumieniu z jej z wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast, we właściwości których znajduje się pozostały obszar inwestycji.
 • Wojewoda, marszałek województwa lub starosta mogą odmówić uzgodnienia decyzji, w przypadku zamiaru zrealizowania na terenie, którego dotyczy wniosek, zadań rządowych albo samorządowych. Muszą one służyć realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym. W takim przypadku urząd zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego maksymalnie na 9 miesięcy – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Jeśli w okresie zawieszenia nie zostanie uchwalony plan miejscowy albo nie wyda się decyzji o lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, to urząd wyda ci decyzję – pomimo braku uzgodnienia z wojewodą, marszałkiem województwa lub starostą.

5. Urząd zawiadomi strony o zebraniu materiałów w sprawie


Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, na których mają być lokalizowane inwestycje celu publicznego o zebraniu kompletu materiałów. Strony (w tym również ty) mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeśli z analizy wniosku wynika, że możesz otrzymać decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić, możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

Efekt złożenia wniosku

Otrzymasz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


 • Urząd oceni merytorycznie wniosek oraz zebrane uzgodnienia, uwagi, zastrzeżenia. Jeżeli z analizy zebranych dokumentów wynika, że możesz realizować inwestycję, to otrzymasz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo publicznego ogłoszenia decyzji.
 • W przypadku, gdy nie można zlokalizować inwestycji zgodnej z wnioskiem, urząd wyda ci decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urząd nie może odmówić ci wydania decyzji, tłumacząc to wyłącznie troską o zachowanie ładu przestrzennego. Musi wskazać inne powody, wynikające z przepisów.

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie decyzji ICP składają gestorzy sieci i zarządcy dróg, organizacje zajmujące się ochroną zabytków, instytucje publiczne i urzędy, dopuszcza się, aby wniosek składały osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy na własny koszt realizują inwestycję celu publicznego.

Czas realizacji

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym poinformuje cię urząd. W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Urząd zapłaci karę, jeśli nie wyda ci decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Urząd nie zapłaci kary tobie, jako wnioskodawcy, tylko wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał ci decyzję.

Wymagane dokumenty

Dla każdej inwestycji celu publicznego:

 • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.
 • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000. Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.

Dla inwestycji celu publicznego znacząco oddziaływujących na środowisko:

 • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.
 • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000.Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) – wyłącznie dla inwestycji, których wydanie poprzedza wydanie decyzji środowiskowej (zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy).

Opłaty

107 zł – opłata skarbowa za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk przelewu. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

Zwolnienie z opłaty: nie zapłacisz za decyzję dotyczącą budownictwa mieszkaniowego. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę skarbową zapłacić również na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.