A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Opłaty • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)
 • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
 • Opłata podstawowa roczna za:
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
 • W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Tryb odwoławczy


Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna


Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, działając w myśl art. 61 §5 K.p.a., niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego. W związku z powyższym podaję co następuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
z siedzibą w Twardogórze ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze można skontaktować się za pomocą adresu iod@twardogora.pl lub na nr tel. 504 897 021.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku strony na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 18 i 181 ustawy wskazanej w pkt 3 powyżej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane. Dane osobowe mogą być przekazywane do innym organom władzy publicznej oraz podmiotom osobom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, w tym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217 ze zm.) przez okres wynikający z tych przepisów prawa, w tym z wydanego na podstawie w/w ustawy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: imię, nazwisko oraz adres, a także inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania i wynikających z niego obowiązków administratora.
8. Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), a także żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO).
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").
9. Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/na dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.

Załącznik: Instrukcja kontekstowa e-usługi (Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).pdf
© 2023 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.12