A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami
lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm., Art. 6, ust. 5a,)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (LJE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14,56-416 Twardogóra.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze za pomocą adresu: iod@twardogora.pl.
3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze.
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu i Gminy Twardogóra.
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Urząd łub Gminę Twardogóra przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów' określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
a) dane są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą. sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
5) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit
e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
b) przetwarzanie jest zbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art.6 ust. 1 lit. a. RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pomoc

Usługa realizowana jest na 5 poziomie dojrzałości. Obsługa całej sprawy wraz z płatnościami odbywa się drogą elektroniczną. Usługa spersonalizowana jest do profilu podatnika.

Załącznik: Instrukcja kontekstowa e-usługi (Deklaracja na podatek leśny).pdf
© 2024 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.10.002.003, baza: 1.8.5.9