A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), decyzja ICP stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji stanowiącej celu publiczny. Decyzja ICP jest bezterminowa, jednak jest ważna do czasu wykorzystania jej do uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę lub podziału nieruchomości. Po uchwaleniu MPZP na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a lokalizacja celu publicznego ustalona w decyzji nie jest zgodna z ustaleniami planu, decyzja ICP jest wygaszana z urzędu. Wniosek składa się do urzędu gminy / urzędu miasta. Każda gmina może mieć własny formularz, nie ma odgórnych rozwiązań dotyczących formy i układu wniosku. Ustawa ustala wyłącznie podstawową zawartość informacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego przygotowania projektu decyzji ICP.  

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie decyzji ICP składają gestorzy sieci i zarządcy dróg, organizacje zajmujące się ochroną zabytków, instytucje publiczne i urzędy, dopuszcza się, aby wniosek składały osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy na własny koszt realizują inwestycję celu publicznego.

Czas realizacji

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym poinformuje cię urząd. W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Urząd zapłaci karę, jeśli nie wyda ci decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Urząd nie zapłaci kary tobie, jako wnioskodawcy, tylko wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał ci decyzję.


Wymagane dokumenty

Dla każdej inwestycji celu publicznego:

 • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.

 • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000. Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.

Dla inwestycji celu publicznego znacząco oddziaływujących na środowisko:

 • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.

 • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000.Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.

 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) – wyłącznie dla inwestycji, których wydanie poprzedza wydanie decyzji środowiskowej (zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy).

Opłaty

 • 107 zł – opłata skarbowa za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk przelewu. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

Zwolnienie z opłaty: nie zapłacisz za decyzję dotyczącą budownictwa mieszkaniowego. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego składasz do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra to opłatę skarbową zapłacić również na konto Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.


 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał ci decyzję. Na wniesienie odwołania masz 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji albo jej publicznego ogłoszenia. Jeżeli decyzję wydał urząd wojewódzki, to odwołanie złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania. W odwołaniu podaj zarzuty odnoszące się do decyzji, określ istotę i zakres żądania, oraz wskaż dowody uzasadniające twoje żądanie. 

Zażalenie na postanowienia

W trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego urząd może uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te dokonują uzgodnienia w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami tych urzędów, to będąc inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Wnieś je za pośrednictwem urzędu, który wydał uzgodnienie. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego stopnia wskazany w postanowieniu lub decyzji Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.